Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1836-06-01 Antoni Bronisław Cepryński-Ciekawy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 29, 2018, 18:56:51 pm »
NIAB 745-1-1 Wypisy metryk o narodzinach kościoła bobieńskiego powiatu Słuckiego za rok 1836
Adamowicze
52
Roku Pańskiego 1836 miesiąca czerwca 10 dnia ksiądz Józef Matkiewicz Administrator ochrzcił z wody i olejów świętych niemowlę imionami Antoni Bronisław.
Syna narodzonego tegoż miesiąca 1 dnia z rodziców ślubnych Wielmożnych Jegomości Panów Franciszka i Walerii z Ciekawych Rósieckich rotmistrzów Wojsk Rosyjskich kawalera.
Kumami byli Wielmożny Jegomość Pan Antoni Rempel z Wielmożną Jejmość Panią Antoniną Rósiecką sędziną.
Asystowali Wielmożny Jegomość pan Leonard Ciekawy Cepryński z Wielmożną Jejmość Panią Teofilą Ciekawą, Prezydentowa Powiatu Słuckiego,
Wielmożny Jegomość Pan Maciej Cepryński Ciekawy prezydent Powiatu Słuckiego z z Wielmożną Jejmość Panią Barbarą Karłowiczową.
Dziecię z Adamowicz parafii Bobowieńskiej


2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-03-08 ślub Urszuli Plewakowej z Pietraszków z Piotrem Steckim
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 21:05:02 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
Roku 1840-tego miesiąca lutego 25. dnia w kościele parafialnym krasnosielskim x. Maciej Norwiłło komendarz tegoż kościoła,
po wyszłych trzech zapowiedziach w przytomności ludu na nabożeństwo zgromadzonego
odnodworców Piotra Steckiego młodziana lat 25. z Urszulą Plewakową wdową lat 30tu,
oboich parafii krasnosielskiej po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach do małżeństwa egzaminie
i po nieodkryciu z nich żadnej, niemniej po oświadczeniu przez nowożeńców
na takowy związek wzajemnego zgodzenia się, znakami zewnętrznymi wyrażonymi,
odnodworców Benedykta i Rozalii z Komarowskich Steckich ślubnych małżonków syna z
urodzonego Floriana i Anny z Gozdzielskich Pietraszków córką,
przez słowa czas teraźniejszy oznaczające, związkiem małżeńskim połączył
i ich w obliczu Kościoła uroczyście błogoslawił przy wiary godnych świadkach na ten cel użytych,
Urodzonego Tomasza Steckiego, Antoniego Pietraszki, Kazimierza Surynty i w przytomności wielu innych zgromadzonych

3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1846-05-29 metryka zgonu Hilarego Plewaki z Sierhiejewszczyzny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 20:04:09 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
ur. Hilary Plewaka

Roku tysiąc osiemset czterdziestego szóstego miesiąca maja dnia dwudziestego dziewiątego w zaścianku Sierhiejowszczyzna umarł szlachetnie urodzony Hilary Plewaka mający lat 25. Świętymi Sakramentami opatrzony z wodnej puchliny, którego ciało pochowane na mogiłach parafialnych krasnosielskich przez księdza Daniela Bonaka wikariusza tegoż kościoła miesiąca tegoż dnia 31

4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1846-05-24 zgon Piotra Plewaki, parafia krasnosielska
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 19:39:25 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
Roku tysiąc osiemset czterdziestego szóstego miesiąca maja dnia dwudziestego czwartego umarł we dworze Olechnowiczach
szlachetnie urodzony Piotr Plewaka, z suchot, lat mający 56, Świętymi Sakramentami opatrzony,
którego ciało pochowane na mogiłach parafialnych krasnosielskich
przez księdza Daniela Bonaka, wikariusza tegoż kościoła, miesiąca tego dnia 26.


5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1854-12-03 Łohinowicz Franciszek i Sopoćko Ewa ślub
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Lipiec 01, 2018, 22:19:21 pm »
Wilejski Dekanat Rzymsko-Katolicki
915-1-26 Śluby 1854 r. l.dz. 56
Zapis 3
Dwudziestego pierwszego listopada 1854 roku (jul.) w Chożowskim Rzymsko-Katolickim kościele parafialnym Wielebny Retowt? proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 7, drugie 14 i trzecie 21 listopada ogłoszone zostały przed ludem zebranym na liturgię.Szlachetnych Franciszka Łohinowicza kawalera lat 27 z zaścianka Sygnatowo parafii lebiedziewskiej z Ewą Sopoćkówną panną lat 21 z Okolicy Błudowo parafii Chożowskiej po obustronnym uprzednim ścisłym zbadaniu na piśmie w sprawie przeszkód w małżeństwie i po nie odkryciu takich, jak również po wyrażonej przez obie osoby zgodzie objawionej znakami zewnętrznymiSzlachetnych Stanisława i Bogumiły z domu Borowiczówny Łohinowiczów ślubnych małżonków syna z szlachetnych Jana i Franciszki z domu Plewakowny ślubnych małżonków córkę ślubem połączył i w obliczu ludu zgromadzonego uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Elizara Sopoćko, Wincentego Wyszomirskiego i wielu innych przy tym obecnych.

Вилейский РК деканат

915-1-26 Браки 1854

Запись 3.
1854-11-21 в Хожовской Римско-Католической приходской церкви Преподобный  Ретовт?? настоятель оной церкви по троекратном оглашении из коих первое 7 второе 14 и третье 21 дня месяца Ноября пред народом собравшимся на Литургию сделаны
Благородных Францышка юношу Логиновича лет 27 с  Застенка Сыгнатова Лебедевского прихода  с Евою Сопоцькувною девицею 21 лет с околицы Блудова Хожевскаго прихода с обоих сторон предварительно строгого на письме изъявленнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии никаких равно изъявленному от обеих лиц  взаимному согласию внешними признаками обнаруженному
Благородных Станислава и Богумилы урожденной Боровичовной Логиновичов законных супругов сын  Благородных Яна и Францишки урожденной Плеваковой законных супругов (sic!) дочерью браком сочетал и в лице церкви торжественно поблагословил  в присутствии веры достойных свидетелей  Элеазора Сопоцьки Винцентаго Вишимирскаго и многих других притом находящихся.
л.д.56
6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1877-07-01 Konarzewski Władysław
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Czerwiec 05, 2018, 16:29:09 pm »
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Wladyslaw+Konarzewski

LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) l.d. 183v.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886
Kościół oborkowski, na marginesie z lewej: Władysław Konarzewski, Miesiąc Sierpień, Zapis №60.

3 sierpnia 1877 roku w Oborkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imieniem Władysław przez księdza G. Rowieńskiego z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Syn kapitana 1-szej rangi Floty Jego Imperatorskiej Wysokości Jana i Bogumiły z Olędzkich Konarzewskich ślubnych małżonków, urodzony tego roku dnia 19 czerwca w majątku Piotrowszczyzna tejże parafiiChrzestnymi byli Radca Nadworny Baltazar Kalinowski i Szlachetna Bazylia Oleńska, żona Aleksandra, wdowa.

Оборковский костел
На маргинезе слева запись: Владислав Конаржевский.
Запись №60. Месяц август.
1877 года августа 3-го дня в Оборковском РК приходском костеле окрещено дитя по имени Владислав Ксендзом Г.Ровенским с совершением  всех обрядов Таинства
Капитана 1-го ранга Флота Его Императорского Величества Ивана и Богумилы с Оленских Конаржевских законных супругов сын,  родившийся  сего года июня 19-го в имении Пиотровщизна сего прихода
Восприемниками были Надворный советник Балтазар Фомов Калиновский и Благородная Базилия Оленская жена Александра, вдова.
LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) л.д. 183 об.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886

7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1928-11-22 ślub Protasowski i Plewakowna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Maj 04, 2018, 22:12:33 pm »
№ 34.
Henryk Protasowski
Roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego dnia dwudziestego drugiego listopada w Rakowskim Rzym.-Kat. Kościele parafjalnym ksiądz Stefan Dobrowolski po ogłoszeniu zapowiedzi: 21, 28 października i 4 listopada r.b., prawnie wobec kościoła pobłogosławił związek małżeński za wzajemną zewnętrznie okazaną zgodą ślubujących Henryka Protasowskiego, kawalera 30 lat z Laskówki z Jadwigą-Katarzyną Plewako, panną 53 latSyna Bolesława i Michaliny z Nowickich, małżonków ślubnych, i córki Artura i Marji z Czepryńskich-Cekawoj, małżonków ślubnych w obecności świadek:  Antoniego Szabunio i Józefa Protasowskiego
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-11-02 Tekla Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 25, 2017, 22:16:26 pm »
adres metryki znalezionej przez pana Leonida Benedyktowicza:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BF-59FN-P?i=469&cat=2325442
Roku tysięcznego osiemsetnego czterdziestego miesiąca 9bra trzeciego dnia, w oborkowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele ochrzczono z Świętych Olejów niemowlę na imię Tekla od WJXa Filipa-Nereusza Wilczewskiego Plebana tegoż kościołaSzlachetnych Jana i Franciszki z Plewaków Sopoćków ślubnych małżonków córka roku 1840 miesiąca 9bra drugiego dnia, z wieczoru, w tej parafii, ze wsi CzerepyTrzymali do chrztu szlachetni, urodzony  Mikołaj Hołub z urodzoną Aleksandrą Szumakowiczówną panną, asystowali urodzony Stanisław Łohynowicz z urodzoną Katarzyną Mączyńską małżonką
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=tekla;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1864-04-28 zgon Plewako Kunegundy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 22, 2017, 19:24:53 pm »
16 kwietnia [jul.] tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku we wsi Rajewszczyźnie zmarła dziewczynka imieniem Kunegunda на оstre zapalenie górnych dróg oddechowych (LTB, krup wirusowy). Szlachty Еuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka w wieku 4 lat parafianka kościoła mołodeczańskiego.Ciało jej pochował ks. Januszewski 18 tego miesiąca na publicznym cmentarzu mołodeczańskim.
Тысяча восемьсот шестьдесятого четвертого года Апреля 16 дня  в деревни Раевщине скончалась девица по имени Конегунда от круп. Дворян  Еузебиуша Алоизы Видавских Плеваков законных супругов дочь имевшая от роду 4 года прохожанка Молодечанскаго Костела. Тело ея на публичном Молодечанском кладбище 18 сего месяца Кс. Янушевским похоронено.
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1860-06-28 Kunegunda Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 21, 2017, 21:45:52 pm »
31 lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku в mołodeczańskim kościele rzymsko-katolickim ochrzczona została  dziewczynka imieniem Kunegunda przez księdza Józefa Jakutowicza z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachetnie urodzonych Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka, urodzona 28 tegoż miesiąca nocą we wsi JerewszczyźnieChrzestnymi byli Wysoko-szlachetnie urodzony Aleksander Oskierko deputat z szlachetnie urodzoną Albiną Nowosielską, panną.
kopie metryk o narodzinach z rzymsko-katolickich kościołów dekanatu wilejskiego za rok 1860 LVIA 604-54-30 l.dz.154

Тысяча восемьсот шестьдесятого года июля 31 дня в Молодеченском РК костеле окрещена девица по имени Кунегунда ксендзом Иосифом Якутовичом с совершением всех обрядов таинстваБлагородных Эвзебия и Алоизы урожденной Видавской Плеваков законных супругов дочь, родившаяся 28 сего месяца ночью в дер. ИеревщизнеВосприемники Сб. Крещения были Высокоблагородный Александр Оскерко Депутат с Благородною Альбиною Новосельскою, Девицею.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за 1860 г. LVIA 604-54-30 л.д.154
Strony: [1] 2 3 ... 10