Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1900-08-28 Śmilgiewicz Bronisława
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Listopad 25, 2018, 12:54:08 pm »
Pan Leonid Benedyktowicz odnalazł i odpisał treść metryki Bronisławy Śmilgiewiczówny:
NIAB 1781-45-4 kościół homelski, chrzty, karta 32 verte - 33
1901 r. Zapis nr 251. Śmilgiewicz Bronisława c. Józefa, na marginesie z lewej strony zapis:  Bronisława Śmilgiewicz

Osiemnastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie Koszelewskiej dopełniono Chrztu Świętego przez wikarego homelskiego kościoła, nauczyciela prawa w żeńskim gimnazjum i w szkole miejskiej, księdza Jaczejko nad niemowlęciem  imieniem Bronisława ochrzczonym z powodu choroby tylko z wody w dniu 16 września 1900 r.Szlachty Guberni Kowieńskiej, powiatu telszewskiego Józefa syna Józefa i Zofii córki Wacława z domu Plewako, Śmilgiewiczów, ślubnych małżonków córka, urodzona 15 sierpnia tysiąc dziewięćsetnego roku w Budzie-Koszelewskiej powiatu rohaczewskiego.Chrzestnymi byli Mieczysław Sołtan z Teklą Plewako.

1781-45-4 Гомельский костел рождения. л.д. 32об. - 33
Запись 251. Смильгевич Бронислава Иосифовна. На маргинезе слева запись: Бронислава Смиглевич
Тысяча девятьсот первого года Ноября восемнадцатого дня в Буде-Кошелевской дополнен обряд Св. Крещения Викарным Гомельского Костела законоучителем женской гимназии и городского училища Ксендзом Ячейко над ребенком по имени Бронислава, окрещенным по причине болезни одною только водою 1900 года Сентября 16 дняДворян Ковенской губернии, Тельшевского уезда Иосифа Иосифатовича и Софии Вацлавовны, урожденной Плевако, Смильгевичей, законных супругов дочь, родившаяся тысяча девятьсотого года, августа 15 дня в Буде-Кошелевской Рогачевского уезда.Восприемниками были Мечислав Солтан с Теклею Плевако.
2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1901-10-31 Śmilgiewicz Wacław
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Listopad 24, 2018, 19:20:56 pm »
Pan Leonid Benedyktowicz odnalazł i odpisał treść metryki:
NIAB 1781-45-4 kościół homelski, chrzty, karta 31 verte- 32
1901 r. Zapis nr 250. Śmilgiewicz Wacław s. Józefa, na marginesie z lewej strony zapis:  Wacław Śmilgiewicz

Osiemnastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie Koszelewskiej ochrzczono niemowlę imieniem Wacław przez wikarego homelskiego kościoła, nauczyciela prawa w żeńskim gimnazjum i w szkole miejskiej, księdza Jaczejko z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachty Guberni Kowieńskiej, powiatu telszewskiego Józefa syna Józefa i Zofii córki Wacława z domu Plewako, Śmilgiewiczów, ślubnych małżonków syn, urodzony osiemnastego października tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie-Koszelewskiej  … (obcięte) powiatu rohaczewskiego.Chrzestnymi byli  Bronisław Leszczyński z Aleksandrą Daraszkiewicz.
1781-45-4 Гомельский костел рождения. л.д. 31об. - 32
1901 г.Запись 250. Смильгевич Вацлав ИосифовичНа маргинезе слева запись: Вацлав Смильгевич
Тысяча девятьсот первого года Ноября восемнадцатого дня в Буде-Кошелевской окрещен младенец именем Вацлав Викарным Гомельского Костела законоучителем женской гимназии и городского училища Ксендзом Ячейко с совершением всех обрядов Св. ТаинстваДворян Ковенской губернии, Тельшевского уезда Иосифа Иосифатовича и Софии Вацлавовны, урожденной Плевако, Смильгевичей, законных супругов сын, родившийся 1901 года, октября 18 дня в Буде-Кошелевской … (обрезано) Рогачевского уезда.Восприемниками были Бронислав Лещинский с Александрою Дарашкевич.
3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1836-06-01 Antoni Bronisław Cepryński-Ciekawy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 29, 2018, 18:56:51 pm »
NIAB 745-1-1 Wypisy metryk o narodzinach kościoła bobieńskiego powiatu Słuckiego za rok 1836
Adamowicze
52
Roku Pańskiego 1836 miesiąca czerwca 10 dnia ksiądz Józef Matkiewicz Administrator ochrzcił z wody i olejów świętych niemowlę imionami Antoni Bronisław.
Syna narodzonego tegoż miesiąca 1 dnia z rodziców ślubnych Wielmożnych Jegomości Panów Franciszka i Walerii z Ciekawych Rósieckich rotmistrzów Wojsk Rosyjskich kawalera.
Kumami byli Wielmożny Jegomość Pan Antoni Rempel z Wielmożną Jejmość Panią Antoniną Rósiecką sędziną.
Asystowali Wielmożny Jegomość pan Leonard Ciekawy Cepryński z Wielmożną Jejmość Panią Teofilą Ciekawą, Prezydentowa Powiatu Słuckiego,
Wielmożny Jegomość Pan Maciej Cepryński Ciekawy prezydent Powiatu Słuckiego z z Wielmożną Jejmość Panią Barbarą Karłowiczową.
Dziecię z Adamowicz parafii Bobowieńskiej


4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-03-08 ślub Urszuli Plewakowej z Pietraszków z Piotrem Steckim
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 21:05:02 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
Roku 1840-tego miesiąca lutego 25. dnia w kościele parafialnym krasnosielskim x. Maciej Norwiłło komendarz tegoż kościoła, po wyszłych trzech zapowiedziach w przytomności ludu na nabożeństwo zgromadzonego odnodworców Piotra Steckiego młodziana lat 25. z Urszulą Plewakową wdową lat 30tu, oboich parafii krasnosielskiej po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach do małżeństwa egzaminie i po nieodkryciu z nich żadnej, niemniej po oświadczeniu przez nowożeńców na takowy związek wzajemnego zgodzenia się, znakami zewnętrznymi wyrażonymi, odnodworców Benedykta i Rozalii z Komarowskich Steckich ślubnych małżonków syna z urodzonego Floriana i Anny z Gozdzielskich Pietraszków córką, przez słowa czas teraźniejszy oznaczające, związkiem małżeńskim połączył i ich w obliczu Kościoła uroczyście błogoslawił przy wiary godnych świadkach na ten cel użytych, Urodzonego Tomasza Steckiego, Antoniego Pietraszki, Kazimierza Surynty i w przytomności wielu innych zgromadzonych
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1846-05-29 metryka zgonu Hilarego Plewaki z Sierhiejewszczyzny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 20:04:09 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
ur. Hilary Plewaka

Roku tysiąc osiemset czterdziestego szóstego miesiąca maja dnia dwudziestego dziewiątego w zaścianku Sierhiejowszczyzna umarł szlachetnie urodzony Hilary Plewaka mający lat 25. Świętymi Sakramentami opatrzony z wodnej puchliny, którego ciało pochowane na mogiłach parafialnych krasnosielskich przez księdza Daniela Bonaka wikariusza tegoż kościoła miesiąca tegoż dnia 31

6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1846-05-24 zgon Piotra Plewaki, parafia krasnosielska
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Wrzesień 22, 2018, 19:39:25 pm »
NIAB 937-5-87 kościół krasnosielski, lata 1827-1849
Roku tysiąc osiemset czterdziestego szóstego miesiąca maja dnia dwudziestego czwartego umarł we dworze Olechnowiczach
szlachetnie urodzony Piotr Plewaka, z suchot, lat mający 56, Świętymi Sakramentami opatrzony,
którego ciało pochowane na mogiłach parafialnych krasnosielskich
przez księdza Daniela Bonaka, wikariusza tegoż kościoła, miesiąca tego dnia 26.


7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1854-12-03 Łohinowicz Franciszek i Sopoćko Ewa ślub
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Lipiec 01, 2018, 22:19:21 pm »
Wilejski Dekanat Rzymsko-Katolicki
915-1-26 Śluby 1854 r. l.dz. 56
Zapis 3
Dwudziestego pierwszego listopada 1854 roku (jul.) w Chożowskim Rzymsko-Katolickim kościele parafialnym Wielebny Retowt? proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 7, drugie 14 i trzecie 21 listopada ogłoszone zostały przed ludem zebranym na liturgię.Szlachetnych Franciszka Łohinowicza kawalera lat 27 z zaścianka Sygnatowo parafii lebiedziewskiej z Ewą Sopoćkówną panną lat 21 z Okolicy Błudowo parafii Chożowskiej po obustronnym uprzednim ścisłym zbadaniu na piśmie w sprawie przeszkód w małżeństwie i po nie odkryciu takich, jak również po wyrażonej przez obie osoby zgodzie objawionej znakami zewnętrznymiSzlachetnych Stanisława i Bogumiły z domu Borowiczówny Łohinowiczów ślubnych małżonków syna z szlachetnych Jana i Franciszki z domu Plewakowny ślubnych małżonków córkę ślubem połączył i w obliczu ludu zgromadzonego uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Elizara Sopoćko, Wincentego Wyszomirskiego i wielu innych przy tym obecnych.

Вилейский РК деканат

915-1-26 Браки 1854

Запись 3.
1854-11-21 в Хожовской Римско-Католической приходской церкви Преподобный  Ретовт?? настоятель оной церкви по троекратном оглашении из коих первое 7 второе 14 и третье 21 дня месяца Ноября пред народом собравшимся на Литургию сделаны
Благородных Францышка юношу Логиновича лет 27 с  Застенка Сыгнатова Лебедевского прихода  с Евою Сопоцькувною девицею 21 лет с околицы Блудова Хожевскаго прихода с обоих сторон предварительно строгого на письме изъявленнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии никаких равно изъявленному от обеих лиц  взаимному согласию внешними признаками обнаруженному
Благородных Станислава и Богумилы урожденной Боровичовной Логиновичов законных супругов сын  Благородных Яна и Францишки урожденной Плеваковой законных супругов (sic!) дочерью браком сочетал и в лице церкви торжественно поблагословил  в присутствии веры достойных свидетелей  Элеазора Сопоцьки Винцентаго Вишимирскаго и многих других притом находящихся.
л.д.56
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1800-08-16 Ignacy Konarzewski z Żegiszek
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Czerwiec 18, 2018, 12:35:07 pm »
Miejsce urodzenia: Żegiszki
Miesiąc i dzień urodzenia: 16 sierpnia
Miesiąc i dzień chrztu: 17 sierpnia
Imię dziecięcia: Ignacy
Imiona, nazwiska i stan rodziców: Urodzonych Józefa i Petroneli z Zahorskich Konarzewskich ślubnych [małżonków]
Imiona i nazwisko kapłana: ks. Antoni Andruszkiewicz
imiona i nazwiska kmotrów: Józef Sklismunt? z Benedyktą Konarzewską

Księgi metrykalne dekanatu brasławskiego, 1800 r., kościół w Smołwach
https://www.familysearch.org/search/catalog/1651959?availability=Family%20History%20Library
Volume 604-13/113 Births 1800 (p. 37-40)
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1877-07-01 Konarzewski Władysław
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Czerwiec 05, 2018, 16:29:09 pm »
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Wladyslaw+Konarzewski

LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) l.d. 183v.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886
Kościół oborkowski, na marginesie z lewej: Władysław Konarzewski, Miesiąc Sierpień, Zapis №60.

3 sierpnia 1877 roku w Oborkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imieniem Władysław przez księdza G. Rowieńskiego z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Syn kapitana 1-szej rangi Floty Jego Imperatorskiej Wysokości Jana i Bogumiły z Olendzkich Konarzewskich ślubnych małżonków, urodzony tego roku dnia 19 czerwca w majątku Piotrowszczyzna tejże parafiiChrzestnymi byli Radca Nadworny Baltazar Kalinowski, syn Tadeusza, i Szlachetna Bazylia Olendzka, żona Aleksandra, wdowa.

Оборковский костел
На маргинезе слева запись: Владислав Конаржевский.
Запись №60. Месяц август.
1877 года августа 3-го дня в Оборковском РК приходском костеле окрещено дитя по имени Владислав Ксендзом Г.Ровенским с совершением  всех обрядов Таинства
Капитана 1-го ранга Флота Его Императорского Величества Ивана и Богумилы с Оленских Конаржевских законных супругов сын,  родившийся  сего года июня 19-го в имении Пиотровщизна сего прихода
Восприемниками были Надворный советник Балтазар Фомов Калиновский и Благородная Базилия Оленская жена Александра, вдова.
LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) л.д. 183 об.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886

10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1928-11-22 ślub Protasowski i Plewakowna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Maj 04, 2018, 22:12:33 pm »
№ 34.
Henryk Protasowski
Roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego dnia dwudziestego drugiego listopada w Rakowskim Rzym.-Kat. Kościele parafjalnym ksiądz Stefan Dobrowolski po ogłoszeniu zapowiedzi: 21, 28 października i 4 listopada r.b., prawnie wobec kościoła pobłogosławił związek małżeński za wzajemną zewnętrznie okazaną zgodą ślubujących Henryka Protasowskiego, kawalera 30 lat z Laskówki z Jadwigą-Katarzyną Plewako, panną 53 latSyna Bolesława i Michaliny z Nowickich, małżonków ślubnych, i córki Artura i Marji z Czepryńskich-Cekawoj, małżonków ślubnych w obecności świadek:  Antoniego Szabunio i Józefa Protasowskiego
Strony: [1] 2 3 ... 10