Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
O Forum / dziedzictwo Unii Lubelskiej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Czerwiec 27, 2019, 12:43:42 pm »
Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów,
ze wspólnymi: monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i polityką obronną. Zachowano odrębne: skarb, urzędy, wojsko, sądownictwo.


Postanowienia Unii Lubelskiej:
 • Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie.
 • Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich,
  a w skład Senatu weszło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.
 • Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
 • Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach
 • Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie
 • Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
 • Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski)
 • Zakazano na Litwie egzekucji królewszczyzn i podważania nadań królewskich
 • Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.
 • Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie
W tych postawieniach widać bardzo duże zbieżności z obecnym stanem Unii - Europejskiej. Niektóre nie zostały zrealizowane czy to ogólnie (brak Prezydenta i konstytucji Europy) - czy tylko przez Polskę: kraje Unii mają jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie.

Dla rodu Plewako, wywodzącego się z Wielkiego Księstwa Litewskiego Unia Lubelska była przełomem niezwykle pozytywnym, o jej pełną realizację Plewakowie walczyli jeszcze ponad sto dwadzieścia pięć lat później w ruchu koekwacyjnym (zrównania praw w Wielkim Księstwie Litewskim do standardu Korony Polskiej).

Dzisiaj istnieje niemal pełna zgoda w społeczeństwie co do sensu i potrzeby przynależności Polski do Unii Europejskiej i uczestniczenia w integracji Europejskiej. Zgoda deklarowana również przez wszystkie partie parlamentarne - a więc nie kontrowersyjna.

Spory wywołuje kwestia dalszego zacieśniania integracji, w szczególności  zrealizowania przez Polskę zobowiązania przyjęcia waluty Euro.

Dlatego warto poprzeć

Apel o wdrożenie w  Unii Europejskiej niektórych niezrealizowanych postulatów:

tekst Unii LUbelskiej wraz sygnatariuszami: https://web.archive.org/web/20170612105548/http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1569.htm
2
Tysięcy osiemset pięćdziesiąt drugiego roku Kwietnia dwudziestego siódmego Dnia (jul.) w Kamieńskim Rzymsko - Katolickim kościele parafialnym wielebny Jacenty Łaski Wikary tegoż kościoła Kamieńskiego po trzykrotnym ogłoszeniu z czego pierwszego dnia 7, drugiego dnia 13, trzeciego dnia 20 tego miesiąca Kwietnia przed ludem zgromadzonymi na liturgii odczytanym, Szlachetnych Bonawentury Jankowskiego młodzieńca lat 25 parafianina rubieżewickiego kościoła rzymsko - katolickiego z okolicy Humienowszczyzny z Julią Downarowną panną lat 26 z tego kościoła Kamieńskiego parafianką z zaścianka Ostupca, po dokonaniu ścisłego po (nieczytelne) przebadaniu przeszkód do zawarcia małżeństwa, i nie stwierdzeniu żadnych, i po wspólnie wyrażonej przez obie osoby wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami ujawnionej, szlachetnych Franciszka i Franciszki z urodzenia Szpilewskiej Jankowskich, ślubnych małżonków syn, szlachetnych Tomasza i Rozalii z domu Szabłowskiej Downarów ślubnych małżonków córka, ślub w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności wiernych dostojnych świadków szlachty Jana Pawlucia i Wincentego Downara i włościanina Wincentego Gazkiewicza (?) i wielu innych przy tym znajdujących się.
Тысяча восемьсот пятьдесят второго года Апреля двадцать седьмого Дня в Каменской Римско-Католической Приходской Церкви Преподобный Иакинтий Лаский Викарий оной Церкви Каменской по троекратном оглашении  из коих первое дня 7, второе дня 13, третье дня 20 сего месяца Апреля пред народом собравшимся на литургию сделаны, Благородных Бонавентуру Янковского юношу 25 лет прихожанина Рубежевицкой РК Церкви из околицы Гуменовщизны с Юлиею Довнаровой девицею 26 лет сей Церкви Каменской прихожанкою из застенка Оступца по сделании строгаго на (неразборчиво) … изследовании о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Благородных Франциска и Францишки  урожденной Шпилевской Янковских законных супругов сын, с Благородных Фомою и Розалией урожденной Шабловской Довнаров законных супругов дочерью браком сочетал и от лица Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Ивана Павлюца и Викентия Довнара, и крестьянина Викентия Газкевича (?) и многих других при том находившихся.
3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1796-07-11 Jan Plewako, Kozielszczyzna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 24, 2019, 09:55:51 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jan;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=1
Lipiec
W tym samym roku [1796] dnia 11 [lipca] został pochowany w kaplicy GD Jan Plewaka, lat 80, opatrzony sakramentami.
z wsi Kozielszczyzna. Świadczy brat Jan Piotrowicz, kaznodzieja konwentu O.P. [dominikanów]Julius
Anno eodem [1796] die 11 sepultus est in caementario ad capellam GD Joannes Plewaka annorum 80. sacramentis munitus. de villa Kozielszczyzna.
Testor. Frater Joannes Piotrowicz Concionator C[onve]ntus O.P.

4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1771-10-20 Orłowski Józef, Buzuny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 18, 2019, 12:17:55 pm »
metrykę znalazł pan Stanisław Zwierzyński

NIAB F937-4-106 Rakow

Dnia 20 Października [1771 r.]   Ja jak wyżej ochrzciłem niemowlę imieniem Józef, Ludwika i Heleny syna szlacheckich rodziców ślubnych małżonków.
Do chrztu podawali Klemens Supronowicz z Zofią Bacovalikową?
       z wsi Buzuny

Die 20 8bris          Ego qui supra baptizavi infantem nomine Josephum, Ludovici et Helena Orłowskich Filium parentum Nobilium Conjugum Legitimorum
levantibus a sacro fonte Clemente Supronowicz cum Zofia Bacovalikowa?
       de villa Buzuny
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1770-10-07 Hieronim Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 14, 2019, 19:39:32 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.

Dnia 7 Pańdziernika [1770]          Ja brat Pius Harapiński ochrzciłem niemowlę imieniem Hieronim, syna Jana i Marcjanny Plewaków szlacheckich rodziców, ślubnych małżonków. Do chrztu świętego trzymali Tadeusz Niemira z Brygidą Matusewiczową
z Pallatynatu [Województwa] Mińskiego

[/quote]

Die 7 October [1770]          Ego frater Pius Harapiński baptizavi infantem nomine Hieronimum Joannis et Martiannae Plewaków fili[um] parentum nobilium Conjugum Legitimorum levantibus a sacro fonte Thadaeo Niemira cum Brygitta Matusewiczowa
     ex Pltu Minscensi6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1779-03-04 Nikodem Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 19:13:35 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Nikodem+Kazimierz+Plewako
Dnia 4 Marca    [1779]   Ja brat Wincenty Korypski? ochrzciłem niemowlę imieniem Nikodem Kazimierz,  syna szlacheckich rodziców Jana i Marianny Plewaków, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Ignacy Wołodźko z Marianną Kotkowską
     ze wsi Kozielszczyzna

Die 4 Martius [1779]        Ego Frater Vincentius Korypski? baptizavi infantem nomine Nicodemum Casimirum, Joannis et Francisca Plewaków filium parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Ignatio Wołodźko cum Marianna Kotkowska
     de villa Kozielszczyzna

НИАБ Ф937-4-106 Метрики Раковского костела
4 марта 1779. Козелщизна. - Род. Никодем-Казимир Плевако, сын дворян Ян и Францишка (?)
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1782-06-01 Jakub Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 16:07:27 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jakub;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=1

Dnia 1 czerwca [1782] Ja brat Remigiusz Cybulski ochrzciłem niemowlę imieniem Jakub, syna szlacheckich rodziców Jana i Marianny Plewaków, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Jerzy Pułjanowski z Marianną Kotkowskąde Raków

die 1 Junij     [1782]  Ego frater Remigius Cybulski baptizavi infantem nominem Jacobum filium parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Georgio Pułjanowski cum Marianna Kotkowskade Raków

НИАБ Ф937-4-106
Метрики Раковского костела

1 июня 1782. Раков. - Род. Яков Плевако, сын дворян Ян и Марианна.
8
metryki szlacheckie z innych parafii / 1772-11-12 Katarzyna Plewako, chrz. Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Marzec 09, 2019, 15:15:21 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=katarzyna;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=4

tłumaczenie:
Dnia 22 listopada        [1772]Ja jak wyżej [brat Bernard Orawski] ochrzciłem niemowlę imieniem Katarzyna, córkę Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich rodziców, ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Jakub Wolski z Anną Ruszyńską
              ze wsi Kozielszczyzna

Die 22 9bra               [1772] Ego qui supra [Frater Bernard Orawski] baptizavi infantem nominem Catharina, Joannis et Marianna Plewaków filia parentum nobilium Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Jacobo Wolski cum Anna Ruszyńska
              de villa Kozielszczyzna

23 lut 1772, Kosielszczyzna - ur. Katarzyna Plewako - corka Jan i  Marianna
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1769-03-27 Józef Plewako, chrzest Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 08, 2019, 17:08:16 pm »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=jozef;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna;oc=0
tłumaczenie:
Dnia 27 marcaJa jak wyżej ochrzciłem niemowlę iminiem Józef, syna rodziców Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich ślubnych małżonków. Do chrztu podawali Józef Szczerbowicz z Brygidą Matusewiczową           ze wsi Kozielszczyzna

Die 27 Martius      Ego qui supra baptizavi infantem nomine Josephum, Joannis et Marianna Plewakow filium parentum nobilium
Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Josepho Szczerbowicz cum Brygida Matusewiczowa na
               de villa Kozielszczyzna
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1766-12-11 Joachim Plewako, Raków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanislaw Zwierzyński dnia Marzec 08, 2019, 09:18:42 am »
NIAB, F937-4-106. Metryki kościoła rakowskiego  1718-1798.
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=joachim;n=plewako+h.+pogonia+i2a+l621+y+dna
tłumaczenie:
Dnia 11 grudnia [1766]     Ja jak wyżej  ochrzciłem niemowlę imieniem Joachim, syna rodziców Jana i Marianny Plewaków, szlacheckich ślubnych małżonków.
Do chrztu podawali Ignacy Matusewicz z Brygidą Matusewiczową
     wieś Kozielszczyzna

Die 11 Decembris     Ego qui supra baptizavi infantem nominem Joachimum, Joannis et Marianna Plewakow filium parentum nobilium
Conjugum Legitimorum Levantibus a sacro fonte Ignatio Matusewicz cum Brygitta Matusewiczowa
     de villa Kozielszczyzna
Strony: [1] 2 3 ... 10