Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
metryki szlacheckie z innych parafii / 1854-12-03 Łohinowicz Franciszek i Sopoćko Ewa ślub
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Lipiec 01, 2018, 22:19:21 pm »
Wilejski Dekanat Rzymsko-Katolicki
915-1-26 Śluby 1854 r. l.dz. 56
Zapis 3
Dwudziestego pierwszego listopada 1854 roku (jul.) w Chożowskim Rzymsko-Katolickim kościele parafialnym Wielebny Retowt? proboszcz tego kościoła po trzykrotnych zapowiedziach z których pierwsze 7, drugie 14 i trzecie 21 listopada ogłoszone zostały przed ludem zebranym na liturgię.Szlachetnych Franciszka Łohinowicza kawalera lat 27 z zaścianka Sygnatowo parafii lebiedziewskiej z Ewą Sopoćkówną panną lat 21 z Okolicy Błudowo parafii Chożowskiej po obustronnym uprzednim ścisłym zbadaniu na piśmie w sprawie przeszkód w małżeństwie i po nie odkryciu takich, jak również po wyrażonej przez obie osoby zgodzie objawionej znakami zewnętrznymiSzlachetnych Stanisława i Bogumiły z domu Borowiczówny Łohinowiczów ślubnych małżonków syna z szlachetnych Jana i Franciszki z domu Plewakowny ślubnych małżonków córkę ślubem połączył i w obliczu ludu zgromadzonego uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Elizara Sopoćko, Wincentego Wyszomirskiego i wielu innych przy tym obecnych.

Вилейский РК деканат

915-1-26 Браки 1854

Запись 3.
1854-11-21 в Хожовской Римско-Католической приходской церкви Преподобный  Ретовт?? настоятель оной церкви по троекратном оглашении из коих первое 7 второе 14 и третье 21 дня месяца Ноября пред народом собравшимся на Литургию сделаны
Благородных Францышка юношу Логиновича лет 27 с  Застенка Сыгнатова Лебедевского прихода  с Евою Сопоцькувною девицею 21 лет с околицы Блудова Хожевскаго прихода с обоих сторон предварительно строгого на письме изъявленнаго изследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии никаких равно изъявленному от обеих лиц  взаимному согласию внешними признаками обнаруженному
Благородных Станислава и Богумилы урожденной Боровичовной Логиновичов законных супругов сын  Благородных Яна и Францишки урожденной Плеваковой законных супругов (sic!) дочерью браком сочетал и в лице церкви торжественно поблагословил  в присутствии веры достойных свидетелей  Элеазора Сопоцьки Винцентаго Вишимирскаго и многих других притом находящихся.
л.д.56
2
metryki szlacheckie z innych parafii / 1877-07-01 Konarzewski Władysław
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonid A. Benedyktowicz dnia Czerwiec 05, 2018, 16:29:09 pm »
https://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&fn=&sn=&n=Wladyslaw+Konarzewski

LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) l.d. 183v.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886
Kościół oborkowski, na marginesie z lewej: Władysław Konarzewski, Miesiąc Sierpień, Zapis №60.

3 sierpnia 1877 roku w Oborkowskim Rzymsko-katolickim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imieniem Władysław przez księdza G. Rowieńskiego z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnych Syn kapitana 1-szej rangi Floty Jego Imperatorskiej Wysokości Jana i Bogumiły z Olędzkich Konarzewskich ślubnych małżonków, urodzony tego roku dnia 19 czerwca w majątku Piotrowszczyzna tejże parafiiChrzestnymi byli Radca Nadworny Baltazar Kalinowski i Szlachetna Bazylia Oleńska, żona Aleksandra, wdowa.

Оборковский костел
На маргинезе слева запись: Владислав Конаржевский.
Запись №60. Месяц август.
1877 года августа 3-го дня в Оборковском РК приходском костеле окрещено дитя по имени Владислав Ксендзом Г.Ровенским с совершением  всех обрядов Таинства
Капитана 1-го ранга Флота Его Императорского Величества Ивана и Богумилы с Оленских Конаржевских законных супругов сын,  родившийся  сего года июня 19-го в имении Пиотровщизна сего прихода
Восприемниками были Надворный советник Балтазар Фомов Калиновский и Благородная Базилия Оленская жена Александра, вдова.
LVIA 919-3/8 Births, marriages, deaths 1876-1884 (years filmed in reverse order) л.д. 183 об.-184
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-ZQ5F-8?i=423&cat=1107886

3
metryki szlacheckie z innych parafii / 1928-11-22 ślub Protasowski i Plewakowna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Maj 04, 2018, 22:12:33 pm »
№ 34.
Henryk Protasowski
Roku tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego dnia dwudziestego drugiego listopada w Rakowskim Rzym.-Kat. Kościele parafjalnym ksiądz Stefan Dobrowolski po ogłoszeniu zapowiedzi: 21, 28 października i 4 listopada r.b., prawnie wobec kościoła pobłogosławił związek małżeński za wzajemną zewnętrznie okazaną zgodą ślubujących Henryka Protasowskiego, kawalera 30 lat z Laskówki z Jadwigą-Katarzyną Plewako, panną 53 latSyna Bolesława i Michaliny z Nowickich, małżonków ślubnych, i córki Artura i Marji z Czepryńskich-Cekawoj, małżonków ślubnych w obecności świadek:  Antoniego Szabunio i Józefa Protasowskiego
4
metryki szlacheckie z innych parafii / 1840-11-02 Tekla Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 25, 2017, 22:16:26 pm »
adres metryki znalezionej przez pana Leonida Benedyktowicza:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BF-59FN-P?i=469&cat=2325442
Roku tysięcznego osiemsetnego czterdziestego miesiąca 9bra trzeciego dnia, w oborkowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele ochrzczono z Świętych Olejów niemowlę na imię Tekla od WJXa Filipa-Nereusza Wilczewskiego Plebana tegoż kościołaSzlachetnych Jana i Franciszki z Plewaków Sopoćków ślubnych małżonków córka roku 1840 miesiąca 9bra drugiego dnia, z wieczoru, w tej parafii, ze wsi CzerepyTrzymali do chrztu szlachetni, urodzony  Mikołaj Hołub z urodzoną Aleksandrą Szumakowiczówną panną, asystowali urodzony Stanisław Łohynowicz z urodzoną Katarzyną Mączyńską małżonką
https://genealogia.plewako.pl/plewako?p=tekla;n=sopocko+h.+syrokomla+odm.
5
metryki szlacheckie z innych parafii / 1864-04-28 zgon Plewako Kunegundy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 22, 2017, 19:24:53 pm »
16 kwietnia [jul.] tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku we wsi Rajewszczyźnie zmarła dziewczynka imieniem Kunegunda на оstre zapalenie górnych dróg oddechowych (LTB, krup wirusowy). Szlachty Еuzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka w wieku 4 lat parafianka kościoła mołodeczańskiego.Ciało jej pochował ks. Januszewski 18 tego miesiąca na publicznym cmentarzu mołodeczańskim.
Тысяча восемьсот шестьдесятого четвертого года Апреля 16 дня  в деревни Раевщине скончалась девица по имени Конегунда от круп. Дворян  Еузебиуша Алоизы Видавских Плеваков законных супругов дочь имевшая от роду 4 года прохожанка Молодечанскаго Костела. Тело ея на публичном Молодечанском кладбище 18 сего месяца Кс. Янушевским похоронено.
6
metryki szlacheckie z innych parafii / 1860-06-28 Kunegunda Plewako
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 21, 2017, 21:45:52 pm »
31 lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku в mołodeczańskim kościele rzymsko-katolickim ochrzczona została  dziewczynka imieniem Kunegunda przez księdza Józefa Jakutowicza z zachowaniem wszystkich obrzędów sakramentalnychSzlachetnie urodzonych Euzebiusza i Alojzy z Widawskich Plewaków ślubnych małżonków córka, urodzona 28 tegoż miesiąca nocą we wsi JerewszczyźnieChrzestnymi byli Wysoko-szlachetnie urodzony Aleksander Oskierko deputat z szlachetnie urodzoną Albiną Nowosielską, panną.
kopie metryk o narodzinach z rzymsko-katolickich kościołów dekanatu wilejskiego za rok 1860 LVIA 604-54-30 l.dz.154

Тысяча восемьсот шестьдесятого года июля 31 дня в Молодеченском РК костеле окрещена девица по имени Кунегунда ксендзом Иосифом Якутовичом с совершением всех обрядов таинстваБлагородных Эвзебия и Алоизы урожденной Видавской Плеваков законных супругов дочь, родившаяся 28 сего месяца ночью в дер. ИеревщизнеВосприемники Сб. Крещения были Высокоблагородный Александр Оскерко Депутат с Благородною Альбиною Новосельскою, Девицею.
Копии метрик о рождении по РК костелам Вилейского деканата за 1860 г. LVIA 604-54-30 л.д.154
7
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-22 zgon Marianny Sopoćkówny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 06, 2017, 18:03:11 pm »
pani Honorata Dadas odnalazła metrykę zgonu Marianny Sopoćkówny Oto tłumaczenie metryki:
10 kwietnia 1881 r. (jul.) w zaścianku Nowosady umarło dziecko imieniem Marianna, od gorączkiSzlachty Mińskiej Guberni Wincentego i Emilii Spopoćków dwuletnia córka, [z] Zabrzeskiej parafiiciało jej pochowano w Jeśmanach
1881 года 10 Апреля въ застенке Новосады скончилась дитя именем Марианна, от поноса Дворян Минской Губерни Викентия и Эмилии Сопоцков доч 2 лет, Забрезского приходатело её похоренено .... в Есманах
8
O Forum / 6 października 2017 r. w Iwieńcu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Październik 03, 2017, 08:19:23 am »
Zapraszamy do Iwieńca!

W piątek, 6 października, o godzinie 15, w miejscowości Iwieniec będzie otwarcie wystawy malarskiej na cześć bohaterów Sejmu 1773 r.! Jest ona poświęcona pamięci wybitnych postaciach białoruskiej historii XVIII w. Wśród których jest również potomek ziemi iwienieckiej Stanisław Bohuszewicz-Minkowski (1751-1817).
źródło: https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html

Запрашаем ў Івенец! :)


У пятніцу, 6 кастрычніка, а 15 гадзіне, у мястэчку Івенец адбудзецца адкрыццё мастацкай выставы ў гонар Герояў сойму 1773 года! Прысвечана яна памяці выбітных дзеячаў беларускай гісторыі XVIII ст., сярод якіх і ураджэнец Івенецкай зямллі Станіслаў Багушэвіч-Мінькоўскі (1751-1817).
https://reyten.blogspot.com.by/2017/10/6-2017.html
9
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-04-04 + Józef Roman Sopoćko
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 10:43:44 am »
23 marca 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady umarło na ospę dziecko o imieniu Roman-JózefSzlachty mińskiej guberni Wincentego i Emilii Sopoćków legalny 9-cio letni parafii ZabrzeskiejCiało jego pochowali chłopi na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года 23 марта в застенке Новосады скончилось детя именемь Роман-Осипь от оспыДворян минской губерни Викентия и Эмилии Сопоцков правы сын 9 лет Забресково приходатело его похорнили крестяне на сельском кладбище в Есманах
10
metryki szlacheckie z innych parafii / 1881-01-15 zgon Emilii Sopoćkowej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Stanisław J. Plewako dnia Wrzesień 30, 2017, 09:51:05 am »
3 stycznia 1881 roku (jul.) w zaścianku Nowosady zmarła szlachcianka Emilia, przy porodzie, była u SpowiedziSzlachcica Wileńskiej Guberni Wincentego Sopoćki ślubna żona lat 32, pozostawiła dzieci: Józefa, Ignacego, Mariannę parafii ZabrzeskiejCiało jej pochowane na wiejskim cmentarzu w Jeśmanach

1881 года Генваря 3 въ застенке Новосады скончилась дворянка Емилия, от родов, была у Исповеди Дворянина Виленской Губерни Викентия Сопоцки законная жена 32 лет, оставила детей: Осипа, Игната, марианну Забрезского приходатело её похоренено в Есманах на сельском кладбище
Strony: [1] 2 3 ... 10