Dla Gości Forum > metryki szlacheckie z innych parafii

1900-08-28 Śmilgiewicz Bronisława

(1/1)

Stanisław J. Plewako:
Pan Leonid Benedyktowicz odnalazł i odpisał treść metryki Bronisławy Śmilgiewiczówny:

--- Cytat: Stanisław J. Plewako w Listopad 24, 2018, 19:22:16 pm ---NIAB 1781-45-4 kościół homelski, chrzty, karta 32 verte - 33
1901 r. Zapis nr 251. Śmilgiewicz Bronisława c. Józefa, na marginesie z lewej strony zapis:  Bronisława ŚmilgiewiczOsiemnastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku w Budzie Koszelewskiej dopełniono Chrztu Świętego przez wikarego homelskiego kościoła, nauczyciela prawa w żeńskim gimnazjum i w szkole miejskiej, księdza Jaczejko nad niemowlęciem  imieniem Bronisława ochrzczonym z powodu choroby tylko z wody w dniu 16 września 1900 r.Szlachty Guberni Kowieńskiej, powiatu telszewskiego Józefa syna Józefa i Zofii córki Wacława z domu Plewako, Śmilgiewiczów, ślubnych małżonków córka, urodzona 15 sierpnia tysiąc dziewięćsetnego roku w Budzie-Koszelewskiej powiatu rohaczewskiego.Chrzestnymi byli Mieczysław Sołtan z Teklą Plewako.
--- Koniec cytatu ---


--- Cytat: Leonid Benedyktowicz w Listopad 25, 2018, 12:54:08 pm ---1781-45-4 Гомельский костел рождения. л.д. 32об. - 33
Запись 251. Смильгевич Бронислава Иосифовна. На маргинезе слева запись: Бронислава Смиглевич
Тысяча девятьсот первого года Ноября восемнадцатого дня в Буде-Кошелевской дополнен обряд Св. Крещения Викарным Гомельского Костела законоучителем женской гимназии и городского училища Ксендзом Ячейко над ребенком по имени Бронислава, окрещенным по причине болезни одною только водою 1900 года Сентября 16 дняДворян Ковенской губернии, Тельшевского уезда Иосифа Иосифатовича и Софии Вацлавовны, урожденной Плевако, Смильгевичей, законных супругов дочь, родившаяся тысяча девятьсотого года, августа 15 дня в Буде-Кошелевской Рогачевского уезда.Восприемниками были Мечислав Солтан с Теклею Плевако.
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej