Autor Wątek: 1879-06-11 metryka ślubu Lucjana Bielinowicza z Barbarą Sikorską w Kojdanowie  (Przeczytany 1771 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2569
Numer 57.  Na marginesie napis: Bielinowiczów                Dzień ślubu - 11 lipca
11 lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku w Kojdanowskim Rzymsko-katolickim kościele parafianym, administrator Rzymsko-Katolickiego filialnego kościoła parafialnego w Wołczkiewiczach, ksiądz Augustyn Walentynowicz po ogłoszonych trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze 1-go, drugie 8-go i trzecie 11 dnia tego miesiąca przed ludem zebranym na liturgii.Szlachty Lucjana Cyryla Belino - Bielinowicza wdowca lat 38, saratowskiego parafianina z miasta Saratowa z Barbarą Leontyną Sikorską, panną lat 26, parafianką tegoż kościoła kojdanowskiego z majątku Wickowszczyzna, po uczynieniu wstępnego ścisłego z obu stron pisemnego badania braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i nie odkryciu żadnych z nich, jak również po wyrażeniu przez obie osoby wzajemnej zgody, zewnętrznymi znakami ujawnionymi,Szlachty Michała i Antoniny z Daszkiewiczów Bielino - Bieliniowiczów prawnych małżonków syna, z Szlachty  Stefana i Marii z Lubeckich Sikorskich prawnych małżonków córką ślubem połączył i wobec kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków Szlachty: Melchiora Iwaszkiewicza, Waleriana Nowodworskiego, Henryka Dąbrowskiego i Zygmunta Sikorskiego
Номер 57. На маргинезе надпись: Белиновичей            Число венчания - Июля 11.
Тысяча восемьсот семьдесят девятого года Июля 11 дня в Койдановском Р.К. Приходском Костеле, Администратор Волчковичского Р.К. приходского  филияльнаго костела Ксендз Августин Валентынович по троекратном оглашении  из коих первое 1-го, второе 8-го, и третье 11числа сего м-ца пред народом собравшимся на литургию сделанным.Дворян  Люцияна Цирилия Белино-Белиновича  вдовца 38 лет, Саратовского прихожанина из Г. Саратова с Варварою Леонтыною Сикорскою девицею 26 лет сего Койдановского костела из Имения Вицковщизны прихожанкою, по сделании предварительного строгого с обоих сторон на письме изъясненного  исследования о препятствиях ко бракосочетанию и по неоткрытии никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному,Дворян Михаила и Антонины из Дашкевичей Белино Белиновичей законных супругов сына, с Дворян Стефана и Марии из Любецких Сикорских законных супругов дочерью браком сочетал и в лице костела  торжественно побогославил в присутствии веры достойных свидетелей Дворян: Мельхиора Ивашкевича, Валериана Новодворскаго, Генриха Домбровскаго и Сигизмунда Сикорскаго.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2017, 09:38:10 am wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz