Autor Wątek: 1854-06-22 ślub Mieczysława Nawrockiego z Pauliną Łęską z d. Kozłowską z Mieszyc  (Przeczytany 1415 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2468
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego czwartego roku Czerwca 22 dnia w Kamieńskim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kościele Przewielebny Julian Kolendo proboszcz tego Kościoła Kamieńskiego Dziekan Mińskiego po trzykrotnym ogłoszeniu, z których pierwsze dnia 10, drugie dnia 13, trzecie 20 tego miesiąca Czerwca przed ludem zgromadzonym na liturgii zebranym
urodzonego Mieczysława Nawrockiego młodzieńca lat 28 z parafii Rubieżewickiej z Pauliną Łęską wdową lat 25 z Mieszyc tegoż Kościoła Kamieńskiego parafialnego, po uczynieniu mocnego z obu stron pisemnego badania o przeszkodach małżeńskich i nie odkryciu takich przeszkód do małżeństwa, a także objawionemu przez obie osoby wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami wyrażonej,
syna szlachty Mikołaja i Konstancji z domu Brodowskiej Nowodworskich (błąd w nazwisku rodziców pana młodego!?) ślubnych małżonków, z córką szlachty Tomasza i Rozalii z urodzenia Czernowskiej Kozłowskich ślubnych małżonków
ślubem połączonych w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności  godnych wiary świadków szlachty Aleksandra Łęskiego emerytowanego porucznika W.R. (Wojsk Rosyjskich?) Mikołaja Paszkowskiego i Karola Połońskiego i wielu innych w tym obecnych.
Тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года Июня 22 дня в Каменской Римско-Католической Приходской Церкви Преподобный Юлиан Коленда настоятель оной Церкви Каменской Декан Минскаго по троекратном оглашении коих первое дня 10, второе дня 13, третье 20 сего месяца Июня пред народом собравшимся на литургии сделанным  Дворян Благородных Мечислава Навродзкого юношу 28 лет из прихода Рубежевичского с Павлиною Ленскою вдовою 25 лет из Мещиц  сея Церкви Каменской прихожанкою по сделании строгаго с обоих сторон  на письме изследования о препятствиях к бракосочетанию, и по неоткрыти никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному, Дворян Николая и Констанции  урожденной Бродовской Новодворских (ошибка в написании фамилии родителей жениха!) законных супругов сын, с Дворян Фомы и Розалии урожденной Черновской  Козловских законных супругов дочерью браком сочетал и от лица Церкви торжественно поблагословил, в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Александра Ленскаго отставного поручика В.Р.(Войска Российского?) Миколая Пашковскаго и Карла Полонскаго и многих других при том находяшихся.
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2013, 23:07:00 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz