Autor Wątek: 1856-10-07 akt ślubu Józefa Sopoćki i Franciszki Kaszewskiej parafia Krasne  (Przeczytany 1569 razy)

Offline Leonid A. Benedyktowicz

  • Członek Forum Iwienieckiego
  • ***
  • Wiadomości: 2556
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku Października 7 dnia [jul.] w Krasnosielskim Rzymsko-Katolickim parafialnym kościele ksiądz Polikarp Jusiewicz po trzykrotnym ogłoszeniu, z których pierwsze dnia 2, (zakreślone) drugie dnia 8 i trzecie dnia 19-tego Września przed ludem na liturgii zebranym

szlachetnych Józefa Sopoćko młodzieńca lat 30 parafianina krasnosielskiego kościoła z Franciszką Kaszewską panną lat 16, krasnosielskiego [kościoła] parafianką po uczynieniu mocnego z obu stron pisemnego badania o przeszkodach małżeńskich i nie odkryciu takich przeszkód do małżeństwa, a także objawionemu przez obie osoby wzajemnej zgodzie, zewnętrznymi znakami wyrażonej,

szlachetnych Aleksandra i Marianny z urodzenia Terleckiej Sopoćków ślubnych małżonków syna, szlachetnych Józefa i Cecyli z urodzenia Kukiel Kaszewskich ślubnych małżonków córkę ślubem połączył i przed obliczem Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności dostojnych świadków szlachty Jana Sopoćko, Jana Rymanowskiego, Bernarda(?) Koryszewicza(?), Wincentego Sopoćko, i wielu innych przy tym obecnych.


tekst ze zdjęcia mikrofilmu dostarczonego przez panią Ewę Żuchowską przepisał pan Leonid Benedyktowicz
Тысяча восемьсот пятьдесят шестого года октября Седьмого дня, в Красносельском Римско-Католическом приходском костеле Ксендз Поликарп Ю... чь по трёхкратном оглашении из коиx первое дня второго, (зачеркнуто) второе дня восьмого и третье дня девятнадцатаго Сентября пред народом собравшимся на литургию сделаны .

Благородных Иосифа Сапоцько юношу тридцати лет прихожанина Красносельскаго костела с Францишкою Кашевскою шестнадцати лет девицею Красносельскаго прихожанкою по сделании предварительно строгого с обоих сторон на письме исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытию никаких, равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию, внешними знаками обнаруженному.

Благородных Александра и Марьянны урожденной Тервецкой (?) Сапоцьков законных супругов сына, Благородных Иосифа и Цецилии урожденной КукелювныКашевских законных супругов дочерью Браком сочетал и в лице Костела торжественно побогословил в присутствии достойных свидетелей Дворян Яна Сопотько, Яна Римановского, Бернарда (?) Коришевича (?), Винцентия Сопоцько, и многих других при том находящихся.
« Ostatnia zmiana: Maj 26, 2014, 12:10:21 pm wysłana przez Stanisław J. Plewako »
Leonid A. Benedyktowicz