Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z kościoła śś. Piotra i Pawła w Kamieniu i fary pw. św. Trójcy w Iwieńcu => Wątek zaczęty przez: Leonid A. Benedyktowicz w Maj 21, 2014, 20:00:06 pm

Tytuł: 1856-11-13 ślub Hipolita Tumiłowicza z Teofilą Tuhanowską
Wiadomość wysłana przez: Leonid A. Benedyktowicz w Maj 21, 2014, 20:00:06 pm
tłum. Zb. Wołocznik, korekta SJP
Zapis 35
13 listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku w kamieńskim rzymsko-katolicki kościele parafialnym Wielebny Hieronim Romanowski wikary tego kamieńska kościoła po trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze 30 października, drugie 4 listopada, i trzecie 11 dnia listopada przed ludem zgromadzonym na liturgii ogłoszone.
Szlachta Hipolit Tumiłowicz (http://genealogia.plewako.pl/plewako?m=NG&n=Hipolit+Tumilowicz&t=PN) młodzieniec 20 lat z Teofilą Tuhanowską (http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=teofila;n=tuhanowska) 18 lat oboje z folwarku Mieszyce tego kamienieckiego kościoła parafianie po złożeniu mocnego na piśmie z obu stron badania i nie odkryciu żadnych przeszkód po wyrażeniu zgody przez obie strony do małżeństwa, wzajemnie zgodnymi oznakami uzewnętrznionej.
Szlachty Tadeusza i Elżbiety z domu Laskowskiej (Łackiej ?) Tumiłowiczów ślubnych małżonków syn, ze szlachty Wincentego i Weroniki z domu  ... towtowej ( ? ) Zmączyńskich ślubnych małżonków córką ślubem połączył, w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków, szlachty: Pawła Juszkiewicza,  Adama Tumiłowicza i Mikołaja Paszkowskiego i wielu innych przy tym obecnych

Запись №35
Тысяча восемьсот пятьдесят шестаго года Ноября Тринадцатаго дня в Каменской Римско Католической Приходской Церкви преподобный Героним Романовский Викарным той Каменской церкви по троекратном оглашении из коих первое 30 дня Мца Октября, второе 4 дня, третье 11 дня сего Ноября пред народом собравшимся на литургию сделаны,
Дворян Гипполита Тумилловича юношу 20 лет с Теофилею Тугановскаю 18 лет, обоих фольварка Мешиц сея Каменской Церкви прихожан посделании строгаго на письме с обеих сторон исследования и по неоткрытию никаких равно по изъявленному от обеих лиц к бракосочетанию,  взаимному согласию внешними знаками обнаруженному
Дворян Фадея и Елисаветы урожденной Лас(ь)ковской (Лацкой?) Тумилловичей законных супругов сына, с Дворян Викентия и Вероники урожденной …товтовой (?) Змачинских законных супругов дочерью Браком сочетал и от лица Церкви торжественно побогославил в присутствии веры достойных свидетелей Дворян Павла Юшкевича, Адама Тумилловича и Миколая Пашковскаго и многих других при том находящихся.