Forum Iwienieckie pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako

Dla Gości Forum => metryki szlacheckie z kościoła śś. Piotra i Pawła w Kamieniu i fary pw. św. Trójcy w Iwieńcu => Wątek zaczęty przez: Stanisław J. Plewako w Październik 23, 2013, 14:35:18 pm

Tytuł: 1857-08-13 metryka chrztu Brzozowska Jadwiga
Wiadomość wysłana przez: Stanisław J. Plewako w Październik 23, 2013, 14:35:18 pm
Numer aktu urodzenia 69-19-13 z 13/08/1857
13 sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku w kamieńskim parafialnym kościele rzymsko - katolickim ochrzczono zostało niemowlę imionami Jadwiga Józefa Wanda przez wielebnego Juliana Kolendę Proboszcza tegoż kamieńskiego kościoła z zachowaniem wszystkich wymogów sakramentalnych szlachetnych Joachima i Władysławy ze Zdziechowskiej Brzozowskich ślubnych małżonków córka urodzona 19 lipca tego roku wieczorem w tejże parafii w pańskim dworze Kul (http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/857) Marszałka Szlachty Mińskiego Powiatu.
Chrzestnymi byli ziemianie Fortunat Zdziechowski były Marszałek Szlachty Mińskiego Powiatu z Zofią małżonką Antoniego Łęskiego byłego Przewodniczącego Sądu Granicznego Mińskiego Powiatu,
w asyście ziemian wspomnianego Antoniego Łęskiego z małżonką Franciszka Wierzbowskiego byłego Sędziego Powiatu Nowogródzkiego Franciszką, wspomnianego Franciszka Wierzbołowskiego z Teklą Połońską,
Edmunda Zdziechowskiego z panną Stefanią Wierzbołowską,
Zenona Łęskiego z panną obcokrajanką Karoliną Szal.
Бржозовская Ядвига
Numer aktu urodzenia 69-19-13 z 13/08/1857
Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года Августа Тринадцатого дня в Каменской Приходской Римско Католической Церкви окрещена младенец именами Ядвига Йозефа Ванда Преподобным Юлианом Колендою Настоятелем оной Каменской Церкви с совершением всех обрядов Таинства Благородных Иоахима и Владиславы урожденной Здзиховской  Бржозовских законных супругов дочь родившаяся сего года Июля 19 дня вечером того же прихода в Господском Дворе Куль Предводителя Дворянства Минского Уезда. Восприемниками были помещики Фортунат Здиховский б. Предводитель Дворянства Минского Уезда с Софиею супругою Антония Ленского (http://www.sejm-wielki.pl/b/15.453.59) б. Председателя Межеваго Суда Минского Уезда, в присутствии помещиков упомянутаго Антония Ленскаго и супруги Францишка Вержбовскаго б.Судьи Новогрудского Уезда Франтишки упомянутого Франтишскаго Вержболовскаго с вдовою Феклою Полонскою, Эдмунда Здеховскаго и девицы Стефании Вержболовской, Зенона Ленскаго и  девицы иностранки Каролины Шаль.