Decyzje kapituły Prowincjalnej oo. Franciszkanów w Iwieńcu z 26 czerwca 1763 r.:
Nowenna przed świętami Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Franciszka
i odpust zupełny za udział w tych nabożeństwach

Na kapitule prowincjalnej w Iwieńcu 26 czerwca 1763 r. w ustawach postanowiono o obowiązku odprawiania publicznie Nowenny (nabożeństwo w liturgii katolickiej lub prywatna modlitwa, które odprawia i odmawia się przez dziewięć kolejnych dni, zazwyczaj poprzedzające większe święto lub uroczystości.") przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (tj. przed 8 grudnia) i przed św. Franciszkiem (tj. przed 4 października)).

W 1764 r. za udział w tych nabożeństwach papież Klemens XIII nadał odpust zupełny 1.

Na mocy konstytucji zakonnych Patronką Zakonu franciszkańskiego ogłoszono Matkę Bożą, a jej święta: Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia, Ofiarowania, Zwiastowania, Nawiedzenia, Oczyszczenia i Wniebowzięcia przyjęto jako obowiązujące2.

1 - Archiwum Uniwersytetu Wileńskiego, Niewiarowski, A. Dzieje Prowincji Zakonney Litewskiey Franciszkanow, czyli Braci Mniejszych Konwentuałow, w krotkiey treści zebrane od Nastania Prowincyi za Rządu Kościołem Katolickim Rzymskim Innocentego XI Papież, Polską: Jana III Sobieskiego Króla. Zakonem Franciszkanskim Ministra Jenerała LXXV Antoniego Aversani / A. Niewiarowski. - Str. 74;

2 - Constitutiones Urbanae..., c. 3. - T. 18. n. 2 . - S. 103.

Źródło: J. Makarczyk, OFMConv, Grodno  "WKŁAD OO. FRANCISZKANÓW W EWANGELIZACJĘ NA BIAŁORUSI"

opr. Zbigniew Wołocznik